Pt900K18 Paraiba Tourmarine R

商品番号: 759543

PR1.24  D0.66 GRJ 15.7g  #13.5 11.6×21.9×5.7mm 1.6×4.5mm