Pt950 Paraiba Tourmarine R

商品番号: 753424

PR0.10 NGL 3.0g #17.5 2.6×18.5×1.6mm 1.2×1.8mm